Innkalling til årsmøte 2018 IL Holeværingen Fotball

Avholdes på klubbhuset, torsdag 8. mars kl. 1900.

AGENDA:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av sakslisten

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5. Styrets årsberetning

6. Regnskap 2017

7. Budsjett 2018

8. Behandling av innkomne forslag

9. Fastsettelse av treningsavgift for 2018

10. Valg

Evt andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende

senest torsdag 1.3.18.

(sendes styreleder pr mail – fotball@ilh.no)

Vi ønsker alle idrettslagets medlemmer velkommen til årsmøtet.

Vel møtt

Hilsen fotballstyret

Flere saker